Dokumenty

 

Regulamin korzystania z zasobów i usług bibliotecznych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie
z siedzibą w Solcu

 I  ZASADY REJESTRACJI W BIBLIOTECE

 1. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu oraz jej filii w: Sokołowie, Sierakówku, Lucieniu i Emilianowie, zwanej dalej biblioteką jest bezpłatne.
 2. Prawo do korzystania z biblioteki mają mieszkańcy gminy Gostynin. W szczególnych przypadkach zezwala się na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych osobom zamieszkałym poza gminą Gostynin.
 3. Warunkiem do korzystania ze zbiorów jest rejestracja w bibliotece:

a)  rejestracja nowego czytelnika realizowana jest w dniu roboczym na podstawie:

 • dobrowolnego podania danych osobowych w formie pisemnej na druku rejestracji dostępnym w siedzibach Biblioteki. W przypadku osób nieletnich (do lat 18) rejestracji dokonuje rodzic/prawny opiekun;
 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w celu korzystania z księgozbioru,

b) czytelnik zobowiązany jest okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji prawidłowości wypełnienia druku rejestracji przez bibliotekarza oraz do aktualizacji danych, jeśli ulegną one zmianie,
c) druki rejestracji przechowywane są w bibliotece w formie papierowej,
d) niewypełnienie druku rejestracji lub odmowa podania danych osobowych  skutkuje odmową rejestracji w bibliotece.

II  ZASADY WYREJESTROWANIA W BIBLIOTECE

 1. Czytelnik ma prawo do wyrejestrowania się z biblioteki.
 2. Warunkiem wyrejestrowania jest rozliczenie się ze wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

III  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIBLIOTECE

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.        

 1. Czytelnik rejestrujący się w bibliotece podpisuje zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych na potrzeby korzystania ze zbiorów bibliotecznych w celach statystycznych i naukowych, którą może w każdym czasie odwołać.
 2. Każdy zarejestrowany czytelnik ma prawo dostępu do swoich danych, do ich zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych.
 3. Dane osobowe podane przy rejestracji wykorzystywane są do celów korzystania ze zbiorów bibliotecznych, badań statystycznych i naukowych oraz w sprawach związanych z rozliczeniem z udostępnionych zbiorów przez bibliotekę.
 4. Dane osobowe czytelników przechowywane są w siedzibie: Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu oraz we jej filiach bibliotecznych tj. we filii
  w  Sokołowie, filii w Sierakówku, filii w Lucieniu i w filii w Emilianowie.

IV SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. W bibliotece obowiązuje tzw. wolny dostęp do półek. Oznacza to możliwość samodzielnego poruszania się po bibliotece, korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury i wydawnictw informacyjnych.
 3. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 4 książki.
 4. Zbiory biblioteczne wypożycza się na okres:
  • literaturę piękną - 30 dni,
  • lektury szkolne – 14 dni,
  • zbiory regionalne – na miejscu lub w wyjątkowych sytuacjach na okres wskazany przez bibliotekarza, nie dłużej jednak niż na 14 dni,
  • księgozbiór podręczny – na miejscu lub na okres wskazany przez bibliotekarza, nie dłużej jednak niż na 7 dni za kaucją (wartość cenowa książki).

W szczególnych przypadkach terminy oddania zbiorów bibliotecznych mogą  zostać wydłużone bądź skrócone przez pracownika biblioteki.

       5. Wypożyczenia i zwroty książek rejestrowane są przez bibliotekarza.

V  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE KSIĄŻKI

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem – zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. O formie rekompensaty za zniszczone lub zagubione zbiory decyduje dyrektor biblioteki  lub upoważniony przez dyrektora pracownik.
 3.  Czytelnikom, którzy nie rozliczają się z wypożyczonych książek w terminie określonym w niniejszym Regulaminie wysyłane będą maksymalnie trzy ponaglenia listowne. Czytelnik pokrywa wszystkie koszty przygotowania i wysłania upomnienia, wg kosztów obowiązujących na Poczcie Polskiej.
 4.  Za nieterminowy zwrot książek biblioteka może nakładać kary pieniężne ( 0,20 zł za każdy dzień zwłoki).
 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów odpowiada czytelnik.
 2. W przypadku zagubienia książki wypożyczonej, czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z dyrektorem lub pracownikiem biblioteki, do:
 • odkupienia tego samego tytułu,
 • zwrotu równowartości książki ( nie mniej niż 35,00).
 1. Na sumy wpłacone tytułem rekompensaty biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 
VI  PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKA

 1. Czytelnik ma prawo do:

a)      swobodnego, w granicach określonych niniejszym regulaminem, korzystania ze zbiorów bibliotecznych,

b)      b) współtworzenia oraz uczestniczenia w wydarzeniach czytelniczo-kulturalnych realizowanych przez bibliotekę.

 1. Obowiązki czytelnika, jakie wynikają z zapisów w niniejszym Regulaminie, tj.:
       a) szanowanie zbiorów bibliotecznych,
       b) terminowe oddawanie książek do biblioteki,
       c) odpowiedzialność za zniszczone lub zagubione zbiory.

VII KOŃCOWE UWAGI

 1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe,  pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w takim przypadku podejmuje bibliotekarz. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu.
 2. W przypadku skarg i wniosków dyrektor biblioteki przyjmuje w dni robocze, w godzinach otwarcia biblioteki.
 3. Regulamin podlega wywieszeniu w siedzibie biblioteki oraz na stronie internetowej biblioteki.
 4. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z zapisami oraz aktualizacjami Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje od 01 marca 2020 r.


 

PLAN PRACY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE GOSTYNIN

NA 2020 ROK

 

 

Zadania podstawowe

1. Systematyczne gromadzenie księgozbioru drogą zakupu i darów  z uwzględnieniem potrzeb środowiska.

2. Włączanie księgozbioru do programu bibliotecznego Mak.

3. Selekcja księgozbioru – egzemplarzy zagubionych, zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.

4. Upowszechnianie czytelnictwa we wszystkich kategoriach czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem

 następujących postaci:

Święty Jan Paweł II
Św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” - napisano w dokumencie ustanawiającym rok 2020 Rokiem Jana Pawła II.

18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu.

Hetman Stanisław Żółkiewski
Wybitny wódz w dziejach oręża polskiego, pełniący szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: sekretarz królewski, hetman polny koronny, kasztelan lwowski, wojewoda kijowski, a w końcu hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny. Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. Walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, zwyciężał, dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom.

Leopold Tyrmand
W 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda – wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty. W tym samym roku minie 35. rocznica Jego śmierci. Autor głośnej powieści „Zły” i bezkompromisowego „Dziennika 1954”, był jednym z najbardziej nieszablonowych twórców polskiej literatury drugiej połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach wykazywał się odwagą i niezależnością intelektualną. W połowie lat 60. zdecydował się na emigrację. Celnie i błyskotliwie analizował system, który zniewalał Europę Środkową i Wschodnią. W pamflecie „Cywilizacja komunizmu” uznał go za najgorszą plagę, jaka spotkała ludzkość.

Roman Ingarden
Roman Ingarden - jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, który pozostawił po sobie imponujący dorobek: książki, artykuły, przekłady, archiwum rękopisów. Obejmowały one szeroki zakres tematyczny. Od filozofii literatury, przez estetykę, teorię poznania, po ontologię. W 2020 r. przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena. Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950 r. za krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiany prawa do wykładania na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i publikowania prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyki czystego rozumu” Immanuela Kanta.

Bitwa Warszawska 1920 roku
Bitwa Warszawska to decydujące starcie wojny polsko-bolszewickiej. „Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego – generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią .

100. rocznica Zaślubin Polski z morzem w Pucku
Dokładnie 10 lutego 2020 roku przypada setna rocznica historycznych zaślubin Polski z morzem dokonanych w Pucku przez gen. Józefa Hallera, któremu towarzyszyła 20-osobowa delegacja Sejmu, przedstawiciele Rządu - w tym minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, wicepremier Wincenty Witos, wojewoda pomorski Stefan Łaszewski, kontradm. Kazimierz Porębski, dyplomaci oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Pomorza, w tym Kaszubi. - Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz Polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem - powiedział podczas tamtej uroczystości gen. Haller.


5. Współpraca z placówkami oświatowymi.

6. Rozwijanie i pobudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci  i młodzieży.

7. Doskonalenie warsztatu pracy i usług bibliotecznych w zakresie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 

Czytelnicy i wypożyczenia

1. Podniesienie wskaźnika czytelnictwa poprzez zwiększenie:

- liczby czytelników,

- liczby wypożyczonych książek,

- liczby udzielonych informacji.

2. Udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu.

3. Prowadzenie dokumentacji czytelnictwa.

 

Działalność informacyjno-bibliograficzna

1.Udzielanie czytelnikom informacji zgodnie z zapotrzebowaniem.

2.Organizacja wystawek tematycznych i okolicznościowych oraz gromadzenie do nich materiałów.

Automatyzacja i informatyzacja GBP

 1. Poszukiwanie możliwości pozyskania środków na wymianę i modernizację sprzętu elektronicznego.
 2. Wprowadzenie elektronicznego systemu wypożyczeń ( 4 lata)

Działalność kulturalno-oświatowa

1. Kształtowanie kultury czytelniczej wśród uczniów poprzez lekcje biblioteczne.

2. Odwiedziny najmłodszych - przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych.

3. Systematyczne prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania mieszkańców.

4. Poprawa wizerunku oraz promocja Gminnej Biblioteki Publicznej.

5. Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych dla mieszkańców gminy wg zapotrzebowania.

Sprawy administracyjno-gospodarcze

1. Realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki.

2. Pisanie i realizacja wniosków umożliwiających pozyskanie środków pozabudżetowych (ministerialnych, unijnych oraz fundacyjnych)  na realizację zadań Biblioteki.

3. Sporządzanie planów pracy, sprawozdań dotyczących działalności Biblioteki.

3. Bieżąca kontrola realizacji budżetu GBP.

5. Zaopatrzenie w druki, materiały biurowe i warsztatowe oraz środki czystości.

6. Uzupełnianie wyposażenia.

 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ KULTURALNO-ROZRYWKOWYCH

Lp.

Data

Nazwa i cel imprezy

Opis

1.

Styczeń

Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Babcie i dziadkowie jako bohaterowie utworów literackich. Świat magii i czarów – spotkanie z iluzjonistą.

2.

Luty

Literackie Walentynki.

Wystawa ksiażek o tematyce miłosnej. Upominek niespodzianka dla odwiedzajacych w tym dniu bibliotekę.

3.

Luty

Feryjne hece w naszej bibliotece.

Zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych - zabawy, konkursy.                            

4.

Marzec

Spotkanie                                   

z okazji Dnia Kobiet.

Spotkanie skierowane do pań/czytelniczek połączone z prelekcją „Damą być… ”. Prelekcja, pokaz i prezentacja literatury dotyczącej zdrowego trybu życia i nawyków żywieniowych.

5.

Kwiecień

Warsztaty wielkanocne.

Warsztaty wielkanocne z wykorzystaniem pomysłów zawartych w książkach (z bibliotecznych półek) - dekoracja stołu, pomysły na potrawy itp.

6.

Kwiecień

Projekt XXVI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Projekt przygotowany przez młodzież ze szkół Gminy Gostynin.

7.

Kwiecień 2020

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Wizyty bibliotekarzy w oddziałach przedszkolnych.

Promocja biblioteki (baloniki i zakładki z danymi teleadresowymi biblioteki) a także promocja czytelnictwa (czytanie bajek, rozmowa z maluchami oraz przekazanie ulotek dla rodziców opisujących korzyści płynących z czytania dzieciom).

8.

Maj

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek Noc Biblioteki.

 

Promocja biblioteki jako instytucji otwartej na różne pomysły, różnych mieszkańców i o różnej porze... Wizyty animacyjne bibliotekarzy w oddziałach przedszkolnych Gminy Gostynin- promocja biblioteki i czytelnictwa.

9.

Październik/ Listopad

Światowy Dzień Seniora.

Spotkanie integracyjne.

10.

Grudzień

Warsztaty.

Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i dorosłych – wykonanie ozdób.

11.

Na bieżąco

Prowadzenie Filii Bibliotecznych w placówkach oświatowych Gminy.

Współpraca ze szkołami, podniesienie poziomu czytelnictwa - promocja biblioteki i czytelnictwa.

12.

Na bieżąco

Współudział w uroczystościach, organizowanie konkursów, wystawek, dekoracji wg potrzeb.

Promowanie biblioteki jako instytucji otwartej na współpracę i różne działania.  Stwarzanie możliwości rozwijania zainteresowań, spędzania wolnego czasu a także pozyskiwanie nowych czytelników/użytkowników.

Znajdź nas na Facebooku