Historia

Dzieje Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu

Pierwsze zręby Biblioteki powstały 18.01.1949 roku . Gminna Biblioteka Publiczna w Ratajach bo pod takim szyldem wówczas występowała, mieściła się w budynku Rady Narodowej w Kozicach i podlegała Wydziałowi Oświaty przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyninie . Następnie jako Gromadzka Biblioteka Publiczna gromady Kozice przeniesiona została w 1960 roku do miejscowości Solec i umieszczona w dawnym dworku dziedzica, by ponownie w roku 1975 wrócić w rodzinne strony. Zajęła lokal w budynku, w którym poprzednio zlokalizowany był posterunek Milicji Obywatelskiej. Budynek , w którym znalazła pomieszczenie Biblioteka należał do Urzędu Gminy Rataje. . W 1988 roku połączono gminę Rataje wraz gminą Gostynin oraz miasto Gostynin w jedną jednostkę administracyjną - Biblioteka stała się Filią Biblioteczną nr 5 w Kozicach i podlegała administracyjnie i merytorycznie Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostyninie. Trwało to przez cztery lata . By ponownie po podziale w 1992 roku na miasto Gostynin i gminę Gostynin stać się Gminną Biblioteką Publiczną w Kozicach gminy Gostynin. W listopadzie 2000 roku Biblioteka została przeniesiona do lokalu znajdującego się Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu i funkcjonuje dalej jako Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/ s w Solcu.

Sieć biblioteczna

W skład Biblioteki wchodziły filie biblioteczne oraz punkty biblioteczne. Pierwsze punkty biblioteczne założone zostały w 1950 roku. Było ich siedem a następnie w roku 1954 liczba ich wzrosła do ośmiu.

I tak:

1957- ilość punktów bibliotecznych – 13

1977 - rok - ilość - 27 , by w następnych latach liczba ich ulegała zmniejszeniu.

1987 rok - ilość punktów - 12

1990 rok - ilość punktów - 7

W 1992 roku - ilość punktów bibliotecznych zmniejszyła się do dwóch , by w 1993 roku ulec likwidacji.

Filie biblioteczne

W 1957 roku powstała Filia Biblioteczna w Sokołowie , oraz według danych ze sprawozdań GUS Filia Biblioteczna w Gulewie , która następnie przeniesiona została do miejscowości Rębów by następnie w 1984 roku aż do dnia dzisiejszego prowadzić działalność w miejscowości Białotarsk .

W 1992 roku w wyniku połączenia gmin Rataje oraz Gostynin w jedną gm.Gostynin liczba placówek bibliotecznych uległa zwiększeniu.

Obecnie sieć biblioteczną gm. Gostynin stanowią :

1 Gminna Biblioteka Publiczna w Gostyninie z/s Solcu

2. Filia Biblioteczna nr 1 w Sokołowie

3. Filia Biblioteczna nr 2 w Sierakówku

4. Filia Biblioteka nr 3 w Lucieniu

5. Filia Biblioteczna nr 4 Emilianowie

Kadra biblioteczna

Wszystkie placówki biblioteczne ( 5 bibliotek) pracują w jednoosobowej obsadzie kadrowej + księgowość na 1/3 etatu.

Księgozbiór Biblioteki

Początkowy księgozbiór Biblioteki według stanu na 31.12. 1949 rok wynosił 500 woluminów.

W ciągu lat następował sukcesywny wzrost książek w bibliotekach – Były to zakupy nowości , dary oraz pod koniec lat dziwięćdziesiątych i początek dwutysięcznego roku nastąpiło przejęcie przez biblioteki publiczne księgozbiorów bibliotek szkolnych.

Obecnie zbiory biblioteczne na rok 2012 wynoszą w Bibliotece Gminnej i filiach 67786 woluminów.Znajdź nas na Facebooku